Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Provozovatelem e-shopu www.zahradnictvi-hajek.cz je společnost:

vahamo s.r.o.

Bobrovnická 24/38

725 28 Ostrava Lhotka

IČ: 066 93 261

DIČ: CZ 06693261

Zapsná pod spisovou značkou C 72623 vedenou u Krajského soudu v Ostravě 

V souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění vydává společnost vahamo s.r.o. tyto obchodní podmínky jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi: vahamo s.r.o. se sídlem Bobrovnická 24/38, 725 28 Ostrava Lhotka IČ: 06693261 na jedné straně a kupujícím na straně druhé.

Kupujícím je fyzická osoba, která uzávíra s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na adrese www.zahradnictvi-hajek.cz (dále jen e-shop). Pro právnické osoby, podnikatele musí být vždy uzavřena individuální písemná smlouva.

Je-li kupující spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb.

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním obchodních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná v e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prezentace zboží na e-shopu není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu §1732 obč. zák.

E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na případné vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být ze své podstaty navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto usatnovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v e-shopu platí pouze v případech, kdy je doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku e-shopu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním (případně vrácením) zboží (dále společnš jen jako objednávka)

Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.  Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávce jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi. V případě nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjadřený v objednávce, zašle prodávající kupujcímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícího.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nebo vrácením zboží (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti dopravci na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.282250381/0300 vedeného u ČSOB (dále jen "účet prodávajícího")

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s vyjímkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

Zboží bude kupujícímu dodáno/předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladu na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží.

K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží s prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho e-mailovou adresu. Pokud kupující po žaduje jiný daňový doklad než. tzv. zkrácený, výslovně to ve své objednávce uvede.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícíu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoven obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Práva a povinosti smluvních stran

Uzavření kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

Kupujcí je povinen převzít zboží objednané a dodané v souldu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

V případě, že je nezbytné z důvodu na straně kupujícího, dodávat zboží jinak než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

Práva a povinosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č.89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112.

Je li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od smlouvy.

Je li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady a nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, byla li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení.

Přeprava a dodání zboží

Cena přepravy uvedená v e-shopu, je kalkulována na obchodní balík o maximálním rozměru 120x60x60 cm a zároveň součtu obvodu a délky max. 360 cm a váhy 31,5 kg. V případě, že nebudeme Vámi objednané zboží schopni do těchto parametrů balíku zabalit, budeme Vás kontaktovat k odsouhlasení ceny pro kalkulaci individuální ceny dopravy.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalů svědčicího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Prodávající má snahu zboží odesílat do sedmi pracovních dnů od uzavření smlouvy. To neplatí v případě nepříznivých teplotních podmínek, zejména klesá-li teplota kteroukoliv denní či noční dobu pod 5°C.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku nelze mj. odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienický důvodů je není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v prvním ostavci odstopení od kupní smlouvy či o jiný případ, kdy nelze od kupnísmlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstopit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím který bude doručen na vyžádáni. Odstopení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstopení od kupní smlouvy dle druhého odstavce odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstopí li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle dle druhého odstavce odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to převodem na účet uvedený v reklamačním formuláři. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujcím již při vrácení zboží kupujcím či jiným způsobem, pokud s tím kupujcí bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstopí -li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujcího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbýva darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajú kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "Osobní údaje".

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a poviností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečneho odkladu informovat prodávajícího o změně o svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá li kupující o informaci o zpracování osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

Veškerá osobní data kupujícího jsou prodávajícím považována za soukromá a důvěrná, jsou uložena na chráněných serverech a nejsou poskytována třetím osobám. Vyjímku tvoří externí dopravní služby, případně finanční instituce poskytující splátkový prodej, a to pouze tehdy, je li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.

Změna uložených osobních dat je možná po přihláčení kupujícího do uživatelské sekce, nebo na základě telefonického nebo e-mailového vyžádání kupujícího u prodávajícího.

Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo e-mailové vyžádání smazat z databáze.

Informace od kupujícího jsou uschovány v souladu s platnými zákony ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího s kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Reklamační řád

Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č.89/2012 sb., občanského zákoníku (dále jen "zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto zákona. Právo z odpovědností za vad (dále jen "reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od prodávajícího a v záruční době.

V případě poškození zásilky doručené prostřednictvím dopravce je nutné zaslat reklamaci s uvedeným číslem zásilky bezodkladně poté, co bylo zjištěno poškození zásilky.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených zákonem.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží prodávajícím. prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané zákonem a obchodními podmínkami prodávajícího. V případě odstopupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, které si na jejím základě již poskytly.

V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen ke zboží přiblit vyplněný reklamační formulář.

V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě. V tomto případě je kupující také povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím spolu s kopii záručního listu, reklamačního formuláře a kopii daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ni nedošlo k poškození zboží. Při přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci.

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu v rámci stanovené 30-ti denní zákonné lhůty, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na lhůtě delší. Není-li reklamace vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, vznikají kupujícímu stejná práva a povinosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Kupující je povinen převzít vyřízenou reklamaci co nejdříve na výzvu prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s prodávajícím.

Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

  • vada vznikla nesprávným používáním, nebo péčí o něj
  • vada byla způsobena působením vyšší mocí

Řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlova včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího:

vahamo s.r.o.

Bobrovnická 24/38

725 28 Ostrava Lhotka

Tel.: 720 186 106

www.zahradnictvi-hajek.cz

zahradnictvi-hajek@zahradnictvi-hajek.cz

V Ostravě dne 26.2.2018

Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 824 e-shop systém banan.cz