Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajú kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "Osobní údaje".

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a poviností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečneho odkladu informovat prodávajícího o změně o svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá li kupující o informaci o zpracování osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

Veškerá osobní data kupujícího jsou prodávajícím považována za soukromá a důvěrná, jsou uložena na chráněných serverech a nejsou poskytována třetím osobám. Vyjímku tvoří externí dopravní služby, případně finanční instituce poskytující splátkový prodej, a to pouze tehdy, je li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.

Změna uložených osobních dat je možná po přihláčení kupujícího do uživatelské sekce, nebo na základě telefonického nebo e-mailového vyžádání kupujícího u prodávajícího.

Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo e-mailové vyžádání smazat z databáze.

Informace od kupujícího jsou uschovány v souladu s platnými zákony ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Cookies nepoužíváme a neukládáme na Vašem počítači. Případně dáváte volbou souhlasu k používání nejnutnějších cookies pro správné fungování webu (technické cookies).

Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 824 e-shop systém banan.cz