Reklamační řád

Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č.89/2012 sb., občanského zákoníku (dále jen "zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto zákona. Právo z odpovědností za vad (dále jen "reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od prodávajícího a v záruční době.

V případě poškození zásilky doručené prostřednictvím dopravce je nutné zaslat reklamaci s uvedeným číslem zásilky bezodkladně poté, co bylo zjištěno poškození zásilky.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených zákonem.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží prodávajícím. prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané zákonem a obchodními podmínkami prodávajícího. V případě odstopupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, které si na jejím základě již poskytly.

V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen ke zboží přiblit vyplněný reklamační formulář.

V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě. V tomto případě je kupující také povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím spolu s kopii záručního listu, reklamačního formuláře a kopii daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ni nedošlo k poškození zboží. Při přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci.

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu v rámci stanovené 30-ti denní zákonné lhůty, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na lhůtě delší. Není-li reklamace vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, vznikají kupujícímu stejná práva a povinosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Kupující je povinen převzít vyřízenou reklamaci co nejdříve na výzvu prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s prodávajícím.

Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

  • vada vznikla nesprávným používáním, nebo péčí o něj
  • vada byla způsobena působením vyšší mocí
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 824 e-shop systém banan.cz