Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti dopravci na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.282250381/0300 vedeného u ČSOB (dále jen "účet prodávajícího")

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s vyjímkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

Zboží bude kupujícímu dodáno/předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladu na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží.

K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží s prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho e-mailovou adresu. Pokud kupující požaduje jiný daňový doklad než. tzv. zkrácený, výslovně to ve své objednávce uvede.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícíu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoven obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 824 e-shop systém banan.cz